Principi dizajna: dekodiranje vizuelnih komunikacija - Stickershop

Principi dizajna: dekodiranje vizuelnih komunikacija

Jedan od najtežih delova razgovora o principima dizajna je da se utvrdi koliko principa zapravo postoji (da li ih ima pet? Sedam? Deset?). I kada se to shvati, koje od ovih navodnih osnova dizajna treba uključiti?

Guglajmo „principe dizajna“ i vratiće nam se rezultati za članke koji uključuju od pet do više desetina pojedinačnih principa grafičkog dizajna. Čak ni članci koji se slažu oko broja ne moraju nužno da se slažu oko toga koji bi trebalo da budu uključeni u taj broj.

U stvarnosti, postoji otprilike desetak osnovnih principa dizajna koje početnici i stručni dizajneri treba da imaju na umu kada rade na svojim projektima. Pored toga, postoji još desetak „sekundarnih“ principa dizajna koji se ponekad uključuju kao osnove (na primer, Geštalt principi, tipografija, boja i uokvirivanje). Glavni principi dizajna su objašnjeni i ilustrovani u nastavku a svi se mogu primenjivati i za štampu stikera i nalepnica.

 

Osnovni principi vizuelnog dizajna

Kao što je već pomenuto, ne postoji pravi konsenzus u dizajnerskoj zajednici o tome šta su zapravo glavni principi dizajna. Ipak, sledećih dvanaest principa vizuelnog dizajna su oni koji se najčešće pominju u člancima i knjigama na ovu temu.

1. Kontrast

Jedna od najčešćih pritužbi dizajnera na povratne informacije klijenata često se vrti oko klijenata koji kažu da dizajn treba više da „iskače“. Iako to zvuči kao potpuno proizvoljan termin, ono što klijent generalno misli je da dizajnu treba više kontrasta.

Kontrast se odnosi na to koliko su različiti elementi u dizajnu, pogotovo susedni elementi jer ove razlike izdvajaju različite elemente. Kontrast je takođe veoma važan aspekt kreiranja dizajna pristupačnog osobama sa poteškoćama. Nedovoljan kontrast može posebno učiniti tekstualni sadržaj veoma teškim za čitanje, posebno za osobe sa oštećenjem vida.

primer primene kontrasta u dizajnu

 

2. Balans

Svi elementi i principi dizajna — tipografija, boje, slike, oblici, obrasci itd. — imaju vizuelnu težinu. Neki elementi su teški i privlače pogled, dok su drugi elementi lakši. Način na koji su ovi elementi raspoređeni na stranici treba da stvori osećaj ravnoteže.

Postoje dve osnovne vrste ravnoteže: simetrična i asimetrična. Simetrični dizajni postavljaju elemente jednake težine sa obe strane zamišljene središnje linije. Asimetrična ravnoteža koristi elemente različite težine, često postavljene u odnosu na liniju koja nije centrirana unutar celokupnog dizajna.

tic toc tj. tenis video igrica

 

3. Isticanje

Isticanje ili naglašavanje se bavi delovima dizajna koji treba da se ističu i vizuelno izdvoje. U većini slučajeva znači da su to najvažnije informacije koje dizajn treba da prenese. Isticanje se vrši veličinom, bojom, kontrastom i drugim principima dizajna.

Naglasak se takođe može koristiti za smanjenje uticaja određenih informacija. Ovo je najočitije u slučajevima kada se „sitna slova” koriste za pomoćne informacije u dizajnu. Sićušna tipografija skrivena na dnu stranice ima mnogo manju težinu od skoro bilo čega drugog u dizajnu, pa je stoga nenaglašena.

Isticanje naslova

 

4. Proporcija

Proporcija je jedan od lakših principa grafičkog dizajna za razumevanje. Jednostavno rečeno, to je veličina elemenata u odnosu jedan na drugi. Proporcija signalizira šta je važno u dizajnu, a šta nije. Veći elementi su važniji, manji elementi manje.

primer odnosa veličina

 

5. Hijerarhija

Hijerarhija je još jedan princip dizajna koji se direktno odnosi na to koliko dobro sadržaj mogu da obrađuju ljudi koji koriste web lokaciju. Odnosi se na važnost elemenata unutar dizajna. Najvažniji elementi (ili sadržaj) bi trebalo da izgledaju kao najvažniji.

Hijerarhiju je najlakše ilustrovati upotrebom naslova i naslova u dizajnu. Naslovu stranice treba pridati najveći značaj i stoga treba odmah da bude prepoznatljiv kao najvažniji element na stranici. Naslovi i podnaslovi treba da budu oblikovani na način koji pokazuje njihovu važnost u međusobnom odnosu, kao iu odnosu na naslov i tekst.

Redizajn New york Times magazina sa hijerarhijom elemenata

Redesign of New York Times

 

6. Ponavljanje

Ponavljanje je odličan način da se ojača ideja. To je takođe odličan način da se ujedini dizajn koji spaja mnogo različitih elemenata. Ponavljanje se može izvršiti na više načina: ponavljanjem istih boja, slova, oblika ili drugih elemenata dizajna. Na ilustraciji je prikazana repeticija grafičkih elemenata pri dizajnu stikera (nalepnice).

repeticija trouglova čini ilustraciju ananasa


Ovaj članak, na primer, koristi ponavljanje u formatu naslova. Svaki princip dizajna je formatiran na isti način kao i ostali u ovom odeljku, signalizirajući čitaocima da su svi podjednako važni i da su svi povezani. Dosledni naslovi objedinjuju ove elemente na celoj stranici.

 

7. Ritam

Razmaci između elemenata koji se ponavljaju mogu izazvati stvaranje osećaja ritma, slično načinu na koji prostor između nota u muzičkoj kompoziciji stvara ritam. Postoji pet osnovnih tipova vizuelnog ritma koje dizajneri mogu kreirati: nasumično, redovno, naizmenično, tečno i progresivno.

Slučajni ritmovi nemaju uočljiv obrazac. Uobičajeni ritmovi prate isti razmak između svakog elementa bez varijacija. Naizmenični ritmovi prate postavljeni obrazac koji se ponavlja, ali postoje varijacije između stvarnih elemenata (kao što je obrazac 1-2-3-1-2-3). Tekući ritmovi prate krivine i krivine, slično načinu na koji se peščane dine talasaju ili talasi teku. Progresivni ritmovi se menjaju kako idu, a svaka promena se dodaje prethodnim iteracijama.

patern ili mustra kao element dizajnaRitmovi se mogu koristiti za stvaranje brojnih osećanja. Oni mogu stvoriti uzbuđenje (naročito tečni i progresivni ritmovi) ili stvoriti sigurnost i doslednost. Sve zavisi od načina na koji se sprovode.

8. Šablon

Uzorci nisu ništa drugo do ponavljanje višestrukih elemenata dizajna koji rade zajedno. Obrasci tapeta su najprisutniji primer šablona sa kojima su skoro svi upoznati.

U dizajnu, međutim, obrasci se takođe mogu odnositi na postavljene standarde za način na koji su određeni elementi dizajnirani. Na primer, gornja navigacija je obrazac dizajna sa kojim je većina korisnika interneta bila u interakciji.

 

9. Beli prostor

Beli prostor—koji se takođe naziva „negativni prostor“— su oblasti dizajna koje ne uključuju nikakve elemente dizajna. Prostor je, zapravo, prazan.

Mnogi dizajneri početnici osećaju potrebu da svaki piksel spakuju nekom vrstom „dizajna“ i zanemare vrednost belog prostora. Ali beli prostor služi ima važnu svrhu u dizajnu, pre svega dajući elementima dizajna prostor da dišu. Negativni prostor takođe može pomoći da se istakne određeni sadržaj ili određeni delovi dizajna.

Takođe može olakšati uočavanje elemenata dizajna. Zbog toga je tipografija čitljivija kada se koriste velika i mala slova jer je negativni prostor raznovrsniji oko malih slova, što omogućava ljudima da ih brže tumače.

upotreba negativnog prostora kod FedEx logotipaU nekim slučajevima, negativni prostor se koristi za stvaranje sekundarnih slika koje gledaocu možda neće biti odmah vidljive. Ovo može biti vredan deo brendiranja koji može oduševiti kupce. Uzmite skrivenu strelicu u logotipu FedEx-a, za samo jedan primer.

10. Pokret

Pokret se odnosi na način na koji oko putuje preko dizajna. Najvažniji element treba da vodi do sledećeg najvažnijeg i tako dalje. Ovo se postiže pozicioniranjem (oko prirodno prvo pada na određene oblasti dizajna), naglaskom i drugim već pomenutim elementima dizajna.

11. Raznolikost

Raznolikost u dizajnu se koristi za stvaranje vizuelnog interesovanja. Bez raznolikosti, dizajn može vrlo brzo postati monoton, uzrokujući da korisnik izgubi interesovanje. Raznolikost se može kreirati na različite načine, kroz boju, tipografiju, slike, oblike i praktično bilo koji drugi element dizajna.

Međutim, raznolikost radi raznolikosti je besmislena. Raznolikost treba da ojača ostale elemente dizajna i da se koristi zajedno sa njima da bi se stvorio zanimljiviji i estetski prijatniji rezultat koji poboljšava korisničko iskustvo.

12. Jedinstvo

Svi su videli web lokaciju ili drugi dizajn koji je izgledao kao da samo baca elemente na stranicu bez obzira na to kako su radili zajedno. Novinski oglasi koji koriste deset različitih fontova skoro odmah padaju na pamet.

Primer očajnog dizajnaJedinstvo se odnosi na to koliko dobro elementi dizajna rade zajedno. Vizuelni elementi treba da imaju jasne odnose jedni sa drugima u dizajnu. Jedinstvo takođe pomaže da se osigura da se koncepti saopštavaju na jasan, kohezivan način. Dizajni sa dobrim jedinstvom takođe izgledaju organizovaniji i kvalitetniji i autoritetniji od dizajna sa lošim jedinstvom.

Drugi principi dizajna

Drugi principi dizajna se takođe dotiču u raznim člancima na ovu temu. To uključuje tipografiju, boju, Geštalt principe, mrežu i poravnanje, uokvirivanje i oblik. Neki se definitivno uklapaju u definiciju „principa“, dok su drugi više kao elementi dizajna.

Tipografija se odnosi na način na koji je tekst uređen u dizajnu. To uključuje korišćene fontove, njihov razmak, veličinu i težinu, kao i način na koji se različiti tekstualni elementi međusobno odnose. Na dobar tipografski dizajn u velikoj meri utiču svi drugi principi dizajna pomenuti ranije u ovom članku.

Upotreba boje u dizajnu je jedan od psihološki najvažnijih delova dizajna i ima ogroman uticaj na korisničko iskustvo. Psihologija i teorija boja u velikoj meri utiču na neke od drugih principa pomenutih ranije.

Geštalt principi uključuju sličnost, nastavak, zatvaranje, blizinu, figuru/osnovu i simetriju i red (takođe se nazivaju prägnanz). Neki od tih principa su usko povezani sa gore navedenim principima.

Mreža i poravnanje su usko povezani sa ravnotežom i odnose se na način na koji su elementi raspoređeni u odnosu prema nevidljivoj mreži na stranici.

Uokvirivanje se odnosi na to kako je primarni predmet dizajna postavljen u odnosu na druge elemente na stranici. Najčešće se čuje da se pominje u kinematografiji ili fotografiji, sa načinom na koji je glavni fokus slike stavljen u celokupnu sliku. Ali princip se prenosi na dizajn.

Oblik je takođe glavni deo svakog dizajna, kako u pogledu specifičnih oblika koji se koriste kao elementi unutar dizajna, tako i u pogledu celokupnog oblika samog dizajna. Različiti oblici mogu izazvati različita osećanja, odnosno krugovi su organski i fluidni, dok su kvadrati čvršći i formalniji, a trouglovi daju osećaj energije ili kretanja.

Ovi „principi“ ili elementi dizajna su važni aspekti dobrog dizajna i treba ih razmotriti zajedno sa drugim osnovnim principima kako bi se stvorilo najbolje korisničko iskustvo.

 

Zaključak

Ono što čini „osnovne“ principe dizajna je svakako predmet rasprave. Ali razumevanje i primena gore navedenih principa je od vitalnog značaja za uspeh svakog dizajnerskog projekta.

Dizajneri bi trebalo da imaju za cilj da razumeju kako svaki od ovih principa dizajna zapravo utiče na njihov rad. Proučavanje načina na koji su drugi dizajneri implementirali ove ideje za strukturiranje sopstvenih dizajna takođe je neverovatno dragocen alat u učenju da se kreiraju bolji dizajni.

Potpuno je moguće napraviti dobar dizajn bez temeljnog razumevanja ovih elemenata i principa dizajna. Međutim, to se obično radi „intuicijom dizajnera“ i može biti potrebno mnogo pokušaja i grešaka da bi se stvorilo nešto što zaista izgleda dobro i stvara optimalno korisničko iskustvo. Dizajneri bi mogli da uštede mnogo vremena i energije tako što će praktikovati principe o kojima smo razgovarali dok ne postanu druga priroda.

Priredio: Stickershop

Natrag na blog